Leerlingen

We zijn een kleinschalige school en hebben ± 700 leerlingen die voornamelijk afkomstig zijn uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam.
Mede door het openbare karakter van onze school bereiken we een breed publiek. De leerlingsamenstelling geeft dan ook een afspiegeling van de samenleving weer. 

In diverse opzichten verschillen leerlingen van elkaar, maar er is ook veel gemeenschappelijks. Onze leerlingen hebben allemaal mee dat zij goed tot zeer goed kunnen leren en hebben gekozen voor een kleinschalige school, waarbij iedereen actief bijdraagt aan een prettige – en veilige leeromgeving. Dat dit geen loze kreten zijn, bewijzen de jaarlijkse leerling enquêtes: de aspecten sfeer en veiligheid scoren altijd hoog.

Kortom, een leuke school waar je je als leerling thuis kunt voelen.

Leerlingen zijn niet alleen consumenten van onderwijs, maar worden ook actief betrokken bij school. Ons nieuwe gebouw heeft bijvoorbeeld een duurzaam karakter en leerlingen kunnen ideeën inbrengen voor de school(omgeving) om hier verder invulling aan te geven. Leerlingen in de bovenbouw kunnen meepraten over schoolzaken in de leerlingenraad en  hun mening geven in enquêtes.

Ouders

Lyceum Schravenlant is een school die midden in de samenleving staat en waar sprake is van een intensieve samenwerking tussen docenten, leerlingen en ouders. Deze samenwerking met ouders wordt onder meer concreet door: 

  • Het werken met de Som-app waar ouders onder andere de cijfers en absenties kunnen inzien, maar ook zien wanneer er bepaalde toetsen zijn;
  • Een enthousiaste ouderraad;
  • De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad;
  • Onze klankbordgroepen in elke afdeling: onderbouw, bovenbouw vwo en bovenbouw havo;
  • Elk drie jaar stellen we alle ouders van alle leerlingen in de gelegenheid om de enquête in Vensters voor verantwoording in te vullen. De betreffende ouders krijgen hierover een mail. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen;
  • Activiteiten vanuit de werkgroep ouderparticipatie, bijvoorbeeld de beroepenbeurs.
  • Ouders halen samen met hun zoon/dochter de rapporten van hun kind persoonlijk op bij rapportperiode I en III.
  • De ouderraad

Communicatie vindt op de volgende manieren plaats:

Telefonisch, e-mail via Som, post, informatie-avonden, mentoravonden, website, nieuwsbrief, Facebook van Lyceum Schravenlant, beroepenvoorlichting door ouders. 

Lyceum Schravenlant verwacht dat iedere ouder in staat is om digitale informatie te verwerken.