Toelatingsbeleid klas 4-vwo en 5-vwo

Toelatingsbeleid 4-vwo

Leerlingen kunnen worden toegelaten tot 4-vwo indien aan onderstaande eisen voldaan wordt:
 1. de leerling kan een overgangsbewijs van 3-vwo naar 4-vwo overleggen. Het eindrapport van klas 3-vwo moet voldoen aan de bevorderingsnormen van Lyceum Schravenlant;
 2. bij de keuze voor wiskunde B is het cijfer voor wiskunde bij de overgang van klas 3-vwo naar 4-vwo minstens een onafgeronde 7;
 3. er kan een passend profiel worden gekozen op onze school;
 4. (bijna) alle vakken van het te volgen profiel zijn in de onderbouw gevolgd;
 5. de leerling is bereid om – in geval van twijfel over het niveau van een vak – stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken. Deze toets moet door de vakdocent als voldoende beoordeeld worden.

Als de leerling in klas 4-vwo is gedoubleerd wegen de redenen waarom dit is gebeurd mee bij de toelating.

Als er sprake is van doubleren in de onderbouw (of klas 4) op (een van) de vorige scho(o)l(en) of als de teamleider vwo dit om andere redenen nodig acht, wordt de leerling pas aangenomen na ondertekening van een contract waarin o.a. de inspannings- en prestatie-afspraken vastgelegd worden.
Zowel de informatie en het advies van de afleverende school als de resultaten van de intakegesprekken worden meegewogen in de beslissing over eventuele toelating.

De aldus verkregen gegevens worden besproken door de teamleider, de decaan en de zorgcoördinator van Lyceum Schravenlant. Deze groep, met de teamleider als eindverantwoordelijke, bepaalt of een leerling wel of niet zal worden toegelaten.

Toelatingsbeleid 5-vwo

Leerlingen kunnen worden toegelaten tot 5-vwo indien aan onderstaande eisen voldaan wordt:

 1. de leerling kan een overgangsbewijs van 4-vwo naar 5-vwo overleggen. Het eindrapport klas 4-vwo moet voldoen aan de bevorderingsnormen van Lyceum Schravenlant;
 2. er kan een passend profiel worden gekozen op onze school;
 3. (bijna) alle vakken van het te volgen profiel zijn in het voorgaande jaar gevolgd;
 4. de leerling is bereid om – in geval van twijfel over het niveau van een vak – stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken. Deze toets moet door de vakdocent als voldoende beoordeeld worden.

Van 5-havo naar 5vwo

Leerlingen kunnen worden toegelaten tot 5-vwo indien aan onderstaande eisen voldaan wordt:
 1. er is een havo-diploma behaald
  a. er mag in dat geval geen sprake zijn van grote verschillen tussen het SE en CSE op de definitieve cijferlijst;
  b. de rekentoets is naar behoren gemaakt;
  c. er is in alle vakken van het te kiezen profiel eindexamen gedaan; als dit niet het geval is moet de leerling bereid zijn om voor een vak waarin geen CE havo is gedaan, stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken. Voorwaarde is dat Lyceum Schravenlant het haalbaar acht de stof voor dit vak in te halen.
 2. de leerling heeft een gemiddelde score (onafgerond) die hoger is dan een 6,5 op dat diploma (gemeten in tienden);
 3. de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal een (onafgeronde) 6,5;
 4. er kan een passend profiel worden gekozen op onze school;
 5. (bijna) alle vakken van het te volgen profiel zijn in het voorgaande jaar gevolgd;
  de leerling is bereid om – in geval van twijfel over het niveau van een vak – stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken. Deze toets moet door de vakdocent als voldoende beoordeeld worden.

Als de leerling in klas 5-vwo of 5-havo is gedoubleerd wegen de redenen waarom dit is gebeurd zwaar mee bij de toelating.

Als er sprake is van doubleren in de onderbouw (of klas 4-vwo of 5-vwo) op (een van) de vorige scho(o)l(en) of als de teamleider vwo dit om andere redenen nodig acht, wordt de leerling pas aangenomen na ondertekening van een contract waarin o.a. de inspannings- en prestatie-afspraken vastgelegd worden.
Zowel de informatie en het advies van de afleverende school als de resultaten van de intakegesprekken worden meegewogen in de beslissing over eventuele toelating.

De aldus verkregen gegevens worden besproken door de teamleider, de decaan en de zorgcoördinator van Lyceum Schravenlant. Deze groep, met de teamleider als eindverantwoordelijke, bepaalt of een leerling wel of niet zal worden toegelaten.