Leerplicht en verlof

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar, daarna begint de kwalificatieplicht.
Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt.
Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma.
Totdat één van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig en is de Leerplichtwet van toepassing.

Ongeoorloofd verzuim

School is verplicht om wettelijk verzuim; ongeoorloofd verzuim van 16 lesuren in een periode van vier opeenvolgende weken te melden aan de leerplichtambtenaar.
De ouder(s)/ verzorger(s) en de leerplichtige jongere vanaf het 12 e jaar kunnen worden
aangesproken op schoolverzuim.
Ook veelvuldig te laat komen, dient te worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling vanwege ziekte

Een kind dat ziek is, is vrijgesteld van schoolbezoek. De leerplichtige of ouder moeten binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering dit doorgeven aan school. Indien dit niet gebeurt, dan moet degene die een beroep doet op verhindering bewijzen aan ouders dat hij door ziekte verhindert was deel te nemen.
De school heeft een zorgplicht die ook geldt voor zieke leerlingen. De school gaat in eerste instantie het gesprek aan met leerling/ouders over het ziekteverzuim. Daarna komt de jeugdarts in beeld. Als leerling/ouders niet willen meewerken aan het inwinnen of advies van de jeugdarts of als dit niet leidt tot het stoppen van het verzuim, dan kan er een melding van ongeoorloofd verzuim plaatsvinden.

Vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Hiervoor moet de school door ouder(s)/verzorger(s) in kennis worden gesteld. Voor meer informatie:  Verlofaanvragen vanwege godsdienst of geloofsovertuiging

Vrijstelling vanwege vakantie buiten de schoolvakantie vanwege beroep van één van de ouders

Het is eenmalig mogelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor de kwalificatieplichtige jongere kan slecht verlof worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school kan hiervoor verlof verlenen.
Voor meer informatie: Vrijstelling van geregeld schoolbezoek bij speciale beroepen

Bijzonder verlof

Het hoofd van de school kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
  geschieden: maximaal 10 dagen;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in
  Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3 de graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de eerste graad maximaal 5 dagen, 2 de graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag, in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • Bij 25, 40, 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/ verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • Voor ander naar oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
In de volgende gevallen wordt in geen geval extra verlof gegeven:
 • Familiebezoek buitenland;
 • Goedkope tickets in het laagseizoen;
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Vakantiespreiding;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Samen reizen/ in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • Kroonjaren;
 • Sabbatical;
 • Wereldreis/verre reis.

Voor meer informatie; Persoonlijke omstandigheden

Aanvragen

Een aanvraag dient u in bij de afdelingsleider van uw kind. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier (aanvraagformulier vakantie en verlof) wat te verkrijgen is bij de receptie van de school. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de afdelingsleider en zo nodig bij de directeur van de school. Deze zal/zullen met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen.
Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het Ministerie van Onderwijs.
Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijgt na het indienen van het verzoek zo snel mogelijk schriftelijk bericht (onder schriftelijk wordt ook een e-mail verstaan).

Download

Aanvraagformulier