Visie op leren

We leven in een maatschappij die op veel terreinen snel verandert en steeds complexer wordt. Bij het opleiden van toekomstige generaties moet hiermee terdege rekening worden gehouden.
Het betekent dat wij bij de inrichting van ons onderwijs een open, flexibele denkhouding willen aanleren bij onze leerlingen.

Om greep te kunnen hebben op vaak complexe vraagstukken zijn het ontwikkelen van analyserend vermogen, samenwerkingsgerichtheid en kennisdeling (leren presenteren) belangrijke factoren.
Deze zaken lopen als een rode draad door de hele opleiding van 5 à 6 jaar heen.
Daarnaast is een stevige kennisbasis als fundament voor een succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen van essentieel belang. Dit geldt in de breedte voor alle vakken, maar zeker voor de zogenaamde kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Op een school voor havo en vwo zitten leerlingen die op zijn minst behoorlijk goed kunnen leren. Maar dat betekent niet dat gekozen kan worden voor een simpele, eenvormige aanpak.
Leerlingen verschillen in bijvoorbeeld de aanpak van het leren en interesses.
Maar ook in capaciteiten. Zo zijn er leerlingen die op deelterreinen een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar ook leerlingen die op onderdelen of over de hele linie excelleren. Dit vereist een aanpak die hierop inspeelt. Er zijn diverse manieren waarop leerlingen leren, de zogenaamde leerstijlen. Door een gevarieerde aanpak in de lessen kunnen de diverse leerstijlen in voldoende mate aan de orde komen.

Daarnaast zijn er (omgevings)factoren die het leerrendement in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Te denken valt hierbij aan zaken als:

–  klimaat, de omstandigheden waarbinnen leerlingen leren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de lokalen, maar zeker ook om een prettige, veilige sfeer in de lessen;

–  organisatie en structuur, verlopen lessen geordend en gestructureerd en weten leerlingen waar ze aan toe zijn wat betreft de organisatie, bijvoorbeeld de indeling van het schooljaar in lesperioden en de afsluiting daarvan;

–  leefregels/omgangsvormen, hoe gaan we wel/niet met elkaar om;

–  persoonlijke benadering, wordt een leerling echt gekend (als persoon en als leerling in de leerontwikkeling).