Inrichting

De inrichting van het onderwijs aan Lyceum Schravenlant is gemakkelijk af te lezen aan de hier opgenomen tabel.

Een leerling die de basiskennis en –vaardigheden van een vak of vakonderdeel voldoende beheerst, wordt uitgedaagd om aan een of meer onderdelen van het PLUS-programma deel te nemen.

Bevordering naar een volgend leerjaar gebeurt op grond van vastgelegde overgangsnormen. Deze zijn zo bedoeld: als een leerling de norm heeft gehaald, heeft hij recht op plaatsing in de betreffende hogere klas. Heeft hij/zij de norm niet gehaald, dan wordt de leerling besproken door de lerarenvergadering. Deze neemt een beslissing; dat kan ook een advies zijn. Een beslissing van die vergadering is in beginsel bindend, al is er wel beroep mogelijk. De directie is gehouden, ouders die in beroep willen gaan, de juiste weg te wijzen.

De kwaliteit van het onderwijs wordt periodiek gemeten door de onderwijsinspectie. Deze publiceert ook haar bevindingen, en wel op de website http://www.onderwijsinspectie.nl/. Gekeken wordt (onder andere) naar:

  • de besteding van de onderwijstijd
  • het systeem van kwaliteitszorg
  • de manier waarop specifieke groepen leerlingen worden bediend
  • de opbrengsten
  • en een groot aantal andere items

Als het gaat om de opbrengsten, dan bedoelt de inspectie:

  • de tijd die leerlingen nodig hebben om de hele onderbouw te doorlopen
  • het niveau van de afdeling waar leerlingen uiteindelijk terecht komen, in relatie tot de adviezen van de basisscholen
  • de tijd die leerlingen nodig hebben om de hele bovenbouw te doorlopen
  • de cijfers behaald voor het centraal examen
  • de verschillen tussen de cijfers behaald voor het schoolexamen enerzijds en het centraal examen anderzijds

De school kent een eigen kwaliteitszorgsysteem, dat geënt is op het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK volgens PDCA-cyclus).
Daarnaast neemt Lyceum Schravenlant deel aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Een aantal kwaliteitselementen is in een oogopslag te overzien bij raadpleging van de website http://www.schoolvo.nl/.

Ook dit jaar worden er weer tevredenheidsonderzoeken gehouden. De brugklassers waren als eersten aan de beurt. Zij blijken heel tevreden te zijn over Lyceum Schravenlant. De scores liggen voor verreweg de meeste vragen ruim boven de landelijke gemiddelden.